Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres

ul. Aleksandry Ogińskiej 11

08-125 Suchożebry

Telefon

(025) 6314657

Fax

(025) 6314657

Stanowiska

Kierownik

Pracownik socjalny

Pracownik socjalny

Pracownik socjalny

Projekt „Uwierz w siebie”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrach

informuje o realizacji projektu pn.:

„Uwierz w siebie”Główny cel projektu:

Zwiększenie aktywności zawodowej i szans na zatrudnienie oraz podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych kobiet niepracujących, nieaktywnych zawodowo i korzystających z pomocy społecznej.
Szczegółowe informacje na temat realizowanych działań można uzyskać w siedzibie tut. Ośrodka:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrach
ul. Aleksandry Ogińskiej 11
tel. (025) 631-46-57
e-mail suchozebry@ops.plProjekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Ogłoszenie - doradca zawodowy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu SpołecznegoO G Ł O S Z E N I E

W związku z realizacją projektu pn. "Uwierz w siebie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrach zleci doradcy zawodowemu przeprowadzenie warsztatów/szkoleń na temat efektywnych metod poszukiwania pracy i zwiększenia skuteczności w procesach rekrutacyjnych (60 godzin).
Planowany termin rozpoczęcia zajęć - sierpień 2009 r.

Informacje i zapisy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrach
ul. Aleksandry Ogińskiej 11
tel. (025) 631-46-57
e-mail suchozebry@ops.pl

Ogłoszenie - psycholog

O G Ł O S Z E N I E

W związku z realizacją projektu pn. "Uwierz w siebie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrach zleci psychologowi przeprowadzenie warsztatów/treningu umiejętności psychospołecznych (w zakresie komunikacji, asertywności, umiejętności rozwiązywania konfliktów), umiejętności radzenia sobie ze stresem, umiejętności wychowawczych (90 godzin).
Planowany termin rozpoczęcia zajęć - sierpień 2009 r.

Informacje i zapisy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrach
ul. Aleksandry Ogińskiej 11
tel. (025) 631-46-57
e-mail suchozebry@ops.pl

Informacja dot. tzw. becikowego

I N F O R M A C J A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrach informuje, że w związku ze zmianami w ustawie o świadczeniach rodzinnych, które wejdą w życie z dniem 1 listopada 2009 roku osoby składające wnioski o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka będą zobowiązane potwierdzić zaświadczeniem lekarskim fakt, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Komunikat dot. zmiany okresu zasiłkowego

K O M U N I K A T

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrach informuje, iż w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych okres zasiłkowy rozpoczęty w dniu 1 września 2008 r., na który ustalone zostało prawo do świadczeń rodzinnych zostanie przedłużony do dnia 31 października 2009 r. Zmiana decyzji następuje z urzędu i nie wymaga zgody strony.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrach funkcjonuje na podstawie statutu przyjętego uchwałą Rady Gminy w Suchożebrach Nr XI/71/2004 z dnia 27 maja 2004 roku.
Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchożebrach jest Grażyna Ciulak.
Podstawowym celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek realizuje zadania wynikające:
• z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.),
• z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.),
• z ustawy a dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),
• z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U z 19 października 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm).

Więcej informacji na temat poszczególnych zadań Ośrodka znajduje się poniżej.

Zadania pracowników

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Grażyna Ciulak

Zadania na zajmowanym stanowisku
1. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne na terenie gminy Suchożebry.
2. Przygotowywanie i opracowywanie projektu budżetu.
3. Przekładnie organom Gminy i Komisją Rady Gminy informacji, sprawozdań i wniosków dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz dodatków mieszkaniowych.
4. Współpraca ze szkołami, służbą zdrowia, organizacjami, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym mającym na celu udzielanie pomocy i doprowadzenie do integracji osób ze środowiskiem.
5. Bieżące współdziałanie z sołtysami i radnymi w zakresie świadczeń pomocy społecznej.
6. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia mieszkańców gminy.
7. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej.
8. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
9. Zatwierdzanie do wypłaty wszystkich rachunków i faktur oraz podpisywanie czeków bankowych, przelewów.
10. Nadzór i rozliczenie przeprowadzonej inwentaryzacji w Ośrodku.
11. Przyjmowanie wniosków i ustalanie uprawnień do przyznania dodatków mieszkaniowych wynikających z ustawy o najmie lokali mieszkalnych.
12. Koordynowanie całokształtu zadań wynikających z ustaw o pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.
13. Wykonywanie funkcji kierownika Ośrodka w zakresie:
- prowadzenie spraw osobowo kadrowych pracowników Ośrodka, zatrudnianie, awansowanie, premiowanie, nagradzanie, zwalnianie oraz stosowanie kar regulaminowych w ramach obowiązujących przepisów
- koordynowanie i nadzorowanie pracowników Ośrodka
14. Obsługa systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego służących do przetwarzania danych osobowych z jednoczesną odpowiedzialnością za ochronę danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem tych danych.
15. Bezwzględna realizacja postanowień instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym do przetwarzania danych osobowych oraz postępowania w sytuacji ochrony danych osobowych a także:
- prowadzenie „dziennika dostępu do pomieszczeń przetwarzania danych osobowych”,
- prowadzenie „dziennika zabezpieczeń informatycznych”,
- prowadzenie „ ewidencji nośników magnetycznych używanych do kopiowania i ich przemieszczanie”,
- prowadzenie „ ewidencji osób upoważnionych do serwisowania oprogramowania i sprzętu komputerowego”
- prowadzenie „ dziennika działań serwisu”,
- zgłaszanie do rejestracji w „rejestrze udostępniania danych” informacji przekazywanych innym podmiotom.

Pracownik socjalny - Elżbieta Gadomska

Zadania na zajmowanym stanowisku
1.Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne we wsiach: Krześlin, Krzeslinek, Kownaciska, Brzozów, Borki Siedleckie, Nakory, Krynica, Stany Małe, Stany Duże, Sosna Kicki, Sosna Korabie, Sosna Trojanki, Sosna Kozłki, Podnieśno.
2.Organizowanie pomocy społecznej w celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych we wsiach wykazanych w pkt. 1.
3.Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i alimentacyjnych w ustawowym terminie z jednoczesnym wnioskowaniem o forme ewentualnej pomocy.
4.Przyjmowanie wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych.
5.Podejmowanie z urzędu lub na wniosek zainteresowanych lub innej osoby działań zmierzających do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
6.Prowadzenie pracy socjalnej.
7.Współpraca z organizacjami, związkami i stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, mającym na celu udzielanie pomocy i doprowadzenie do integracji osób ze środowiskiem.
8.Bieżące współdziałanie z sołtysami, radnymi w zakresie świadczeń socjalnych.
9.Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej.
10. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
12. Podejmowanie gotówki z rachunku bankowego na pokrycie określonych rodzajowo wydatków.
13.Prowadzenie obsługi kasowej GOPS /wypłaty, wpłaty/.
14.Materialna odpowiedzialność za powierzone środki pieniężne w kasie.
15.Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
16.Obsługa systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych osobowych z jednoczesną odpowiedzialnością za ochronę danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub zniszczeniem tych danych.
17.Bezwzględna realizacja postanowień instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym do przetwarzania danych osobowych oraz postępowania w sytuacji ochrony danych osobowych.

Pracownik socjalny – Edyta Wyżywniak
Zadania na zajmowanym stanowisku pracy.
1.Przyjmowanie wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.
2.Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne na terenie gminy Suchożebry.
3.Organizowanie pomocy społecznej w celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.
4.Współpraca ze szkołami, służbą zdrowia, organizacjami, związkami i stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym mającym na celu udzielanie pomocy i doprowadzenie do integracji osób ze środowiskiem.
5.Bieżące współdziałanie z sołtysami i radnymi w zakresie świadczeń pomocy społecznej.
6.Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia mieszkańców gminy.
7.Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w ustawowym terminie z jednoczesnym wnioskowaniem o formę pomocy z uwzględnieniem pomocy w formie: zasiłku stałego, celowego, okresowego oraz dożywiania.
8.Prowadzenie pracy socjalnej.
9.Podejmowanie z urzędu lub na wniosek zainteresowanego/ej działań zmierzających do umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej.
10.Obsługa systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych osobowych z jednoczesną odpowiedzialnością za ochronę danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem tych danych.
11. Bezwzględna realizacja postanowień instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym do przetwarzania danych osobowych oraz postępowania w sytuacji ochrony danych osobowych.

Pracownik socjalny - Grażyna Bielińska
Zadania na zajmowanym stanowisku
1. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej w miejscowościach: Suchożebry, Wola Suchożebrska, Przygody, Kopcie.
2. Podejmowanie z urzędu lub na wniosek zainteresowanego lub innej osoby działań zmierzających do umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej
3. Prowadzenie pracy socjalnej
4. Przyjmowanie wniosków i ustalanie uprawnień do przyznania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
5. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i alimentacyjnych z jednoczesnym wnioskowaniem o formę ewentualnej pomocy.

Załączniki

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2008 14:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 10985
10 kwietnia 2020 10:37 (Agnieszka Rawa) - Aktualizacja danych jednostki.
10 kwietnia 2020 10:35 (Agnieszka Rawa) - Aktualizacja danych jednostki.
27 lipca 2017 11:08 (Agnieszka Rawa) - Aktualizacja danych jednostki.