Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły/ośrodka

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek rodzica/opiekuna o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego na formularzu według wzoru, wraz z wymienionymi w nim załącznikami:

  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia

  • aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane na podstawie art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm).

  • skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych).

  • potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka specjalnego, wydane przez dyrektora szkoły lub ośrodka,

    oraz w przypadku dowozu prywatnym samochodem:

  • kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu

  • kserokopia polisy ubezpieczeniowej samochodu OC i NW

  • ksero uprawnienia do kierowania pojazdem.  

Dokumenty należy złożyć do 31 sierpnia każdego roku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie tego terminu.

Miejsce złożenia dokumentów

pokój nr 19

Opłaty

wolne od opłat skarbowych

Termin i sposób załatwienia

w terminie do jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.59 ze zm.),

Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 14 marca 2016 r.

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Inne informacje

 Zwrot kosztów przejazdu przysługuje:

1) niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dot. dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 ze zm.),  do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, oraz ich opiekunom;

2) uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe , do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia, oraz ich opiekunom;

2) dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy Prawo oświatowe , a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, oraz ich opiekunom.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 kwietnia 2018 10:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Rawa
Ilość wyświetleń: 386
05 kwietnia 2018 10:38 (Agnieszka Rawa) - Dodanie załącznika.
05 kwietnia 2018 10:38 (Agnieszka Rawa) - Aktualizacja danych sprawy.
05 kwietnia 2018 10:34 (Agnieszka Rawa) - Utworzenie sprawy.