Stanowiska

Wójt Gminy

Sekretarz Gminy

Informacje

Sekretarz Gminy - Agnieszka Rawa

Zadania na zajmowanym stanowisku:
1) podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta,
2) wykonywanie wobec Wójta czynności z zakresu prawa pracy, poza nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem wynagrodzenia Wójta,
3) zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i właściwej organizacji pracy,
4) zapewnienie prawidłowej obsługi interesantów oraz nadzór nad prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw interesantów,
5) analizowanie na bieżąco sytuacji kadrowej w Urzędzie oraz nadzorowanie systemu rekrutacji nowych pracowników,
6) nadzór nad dyscypliną pracy oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników,
7) współpraca z kierownikami referatów przy opracowywaniu zakresów czynności na stanowiskach pracy,
8) przygotowywanie projektów zmian w organizacji urzędu oraz ich wdrażanie,
9) nadzór nad przygotowaniem pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych Wójta i Rady,,
10) udział w sesjach Rady Gminy i w miarę potrzeby na komisjach Rady Gminy,
11) współpraca z radcą prawnym w zakresie obsługi prawnej Urzędu,
12) nadzorowanie procesu informatyzacji Urzędu,
13) nadzór nad prawidłowym przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych,
14) koordynowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym prowadzenie centralnego rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
15) koordynacja prac związanych z przeprowadzaniem wyborów, referendów i spisów
16) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta,
17) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania skarg, wniosków i petycji,
18) prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz cykliczne opracowywanie analiz i sprawozdań z tych zagadnień,
19) wykonywanie zadań z zakresu oświaty, a w szczególności:
a) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, utrzymaniem, przekształcaniem i likwidacją przedszkoli i szkół,
b) nadzór nad działalnością szkół,
c) opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół,
d) prowadzenie spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli,
e) organizowanie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły,
f) dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół,
20) zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów, w tym dekretacja korespondencji przychodzącej,
21) zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Urzędu, w tym sprawowanie nadzoru nad budynkiem Urzędu,
22) nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw należących do zadań Referatu;
23) bieżąca ocena wykonywanej pracy przez pracowników Referatu;
24) zapewnienie przestrzegania przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy, w tym racjonalnego wykorzystania czasu pracy;
25) nadzorowanie przestrzegania przepisów na stanowiskach pracy w referacie, w tym przepisów o ochronie danych osobowych, tajemnicy państwowej i służbowej, przepisów bhp i ppoż., o dostępie do informacji publicznej oraz o zamówieniach publicznych;
26) dokonywanie okresowych ocen pracowników Referatu, nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z okresową oceną pracowników Urzędu;
27) współpraca z innymi referatami w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych pozabudżetowych na realizację zadań Gminy;
28) prowadzenie innych spraw w zakresie powierzonym przez Wójta.

Sekretarz pełni funkcję Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
Sekretarz jest jednocześnie kierownikiem Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych

Skarbnik Gminy

Zastępca Skarbnika

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw kadrowych

Informacje

Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw kadrowych - Edyta Sierzpowska

Zadania na zajmowanym stanowisku:
1. Z zakresu dowodów osobistych:
1) przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych;
1) obsługa rejestru dowodów osobistych (Źródło), w tym wysyłanie i odpowiadanie na zlecenia w rejestrze dowodów osobistych;
2) prowadzenie zbioru kopert osobowych;
3) unieważnianie dokumentów tożsamości;
4) udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych;
5) obsługa programu komputerowego do dowodów osobistych.
2. Z zakresu ewidencji ludności:
1) prowadzenie ewidencji ludności w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (rejestr PESEL), w rejestrze mieszkańców oraz rejestrze zamieszkania cudzoziemców;
2) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych;
3) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania;
4) pośredniczenie w przyjęciu wniosku o nadanie numeru PESEL dla osoby obowiązanej na podstawie innych przepisów do posiadania numeru PESEL;
5) odpowiadanie na zlecenia w rejestrze PESEL;
6) udzielanie informacji adresowych,
7) sporządzanie wykazu przedpoborowych i poborowych,
8) prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców,
9) sporządzanie spisów i zestawień ludności do celów wyborczych, potrzeb organów i innych jednostek,
10) prowadzenie całości spraw dotyczących cudzoziemców,
11) organizowanie uroczystości z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz jubileuszy urodzinowych dla osób, które ukończyły 100 lat,
3. Z zakresu Archiwum Zakładowego:
1) wykonywanie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych;
2) prowadzenie archiwum zakładowego;
3) przyjmowanie akt do archiwum zakładowego;
4) prowadzenie ewidencji posiadanych i przyjmowanych akt;
5) przechowywanie i zabezpieczanie akt;
6) dokonywanie odczytu temperatury i wilgotności w pomieszczeniu archiwum;
7) współpraca z Archiwum Państwowym;
8) prowadzenie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania już upłynął
4. Z zakresu spraw osobowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy:
1) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
2) prowadzenie spraw związanych z umowami cywilnoprawnymi zawieranymi przez Urząd, w szczególności umów zlecenia lub o dzieło;
3) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, list obecności, ewidencji wyjść i delegacji służbowych;
4) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy
5) organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników;
6) prowadzenie spraw związanych z okresową oceną pracowników Urzędu;
7) przygotowywanie i terminowe przekazywanie administratorowi BIP, celem zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, ogłoszeń o naborze na wolne stanowisko urzędnicze;
8) organizowanie służby przygotowawczej;
9) prowadzenie spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi i innymi urlopami;
10) prowadzenie punktu potwierdzającego profil zaufany;
11) kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych;
12) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, list obecności;
13) prowadzenie rozliczeń i sprawozdawczości z PFRON;
14) prowadzenie spraw z zakresu bhp pracowników oraz przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń w sprawach bhp;
15) kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz badań środowiska pracy;
16) udział w dochodzeniach powypadkowych;
17) opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczących pracowników Urzędu;
18) pozyskiwanie pracowników do prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych;
19) organizowanie stażów i praktyk zawodowych;
20) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników samorządowych Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy;
21) prowadzenie spraw związanych z rejestrem korzyści majątkowych oraz oświadczeniami lustracyjnymi pracowników samorządowych Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy;
22) zarządzanie sprawozdawczością elektroniczną GUS;
23) prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Wójta,
5. Z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
1) prowadzenie rejestru przedsiębiorców korzystających z zezwoleń;
2) przyjmowanie oświadczeń od przedsiębiorców o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych i obliczanie wielkości opłat za korzystanie z zezwoleń;
3) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
6.Z zakresu działalności gospodarczej:
1) przesyłanie bieżących informacji do ZUS, GUS oraz Urzędu Skarbowego dotyczących działalności gospodarczej;
2) przyjmowanie, przekształcanie, weryfikacja i przekazywanie formularzy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
3) wprowadzanie uprawnień i ograniczeń przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
4) udostępnianie danych archiwalnych z Ewidencji Działalności Gospodarczej;
5) wykonywanie innych prac zleconych organowi gminy związanych z prowadzeniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Zastępowanie podczas nieobecności osoby na stanowisku ds. obsługi informatycznej i promocji gminy

Podinspektor ds. obsługi Rady i jej komisji oraz spraw oświatowych

Informacje

Podinspektor ds. obsługi Rady i jej komisji oraz spraw oświatowych - Małgorzata Sopińska

Zadania na zajmowanym stanowisku:
1. Z zakresu obsługi Rady Gminy i jej Komisji:
1) obsługa administracyjna Rady Gminy i jej Komisji;
2) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady Gminy i jej Komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów;
3) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej Komisji;
4) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej Komisji i Wójta;
5) protokołowanie posiedzeń sesji, zebrań i spotkań;
6) prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej Komisji;
7) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych;
8) przekazywanie uchwał Rady zainteresowanym Referatom, jednostkom organizacyjnym, Wojewodzie, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz do publikacji;
9) organizowanie szkoleń radnych;
10) przyjmowanie oraz rejestracja i załatwianie skarg, wniosków oraz petycji kierowanych do Rady i jej organów.
2. Z zakresu spraw związanych z obsługą jednostek pomocniczych Gminy:
1) organizacyjne przygotowywanie wyborów sołtysów i rad sołeckich;
2) prowadzenie ewidencji wniosków i uchwał zebrań wiejskich oraz rad sołeckich;
3) obsługa narad sołtysów.
3. Z zakresu spraw oświatowych:
1) przygotowywanie oraz prowadzenie dokumentacji komisji egzaminacyjnych powoływanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego;
2) prowadzenie potrzebnych ewidencji dotyczących nadanych stopni awansu zawodowego nauczycielom;
3) współpraca z Dyrektorami szkół oraz z Kuratorium Oświaty w zakresie nauczania dzieci;
4) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem kosztów dojazdu dzieci do szkół;
5) prowadzenie spraw w zakresie przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu gminy;
6) prowadzenie spraw związanych z dotacjami oświatowymi, w tym dotacją na podręczniki szkolne;
7) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
8) kontrola spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku od 16 do 18 lat;
9) organizowanie i nadzorowanie dowozów dzieci i uczniów do jednostek oświatowych położonych na terenie Gminy;
10) organizowanie dowozów dzieci i młodzieży z terenu Gminy do ośrodków szkolno- wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjno- edukacyjno- wychowawczych;
4. Z zakresu wyborów i spisów:
1) realizacja zadań związanych z wyborami prezydenckimi, do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego;
2) realizacja zadań związanych z wyborami samorządowymi,
3) przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego i lokalnego,
4) realizacja zadań związanych ze spisami powszechnymi,
5) prowadzenie całokształtu spraw związanych z wyborem i odwołaniem ławników do sądów powszechnych.
5. Inne zadania:
1) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;
2) współdziałanie z placówkami opieki zdrowotnej oraz z Narodowym Funduszem Zdrowia;
3) organizowanie opieki nad dziećmi do 3 roku życia;
4) koordynacja działań w zakresie turystyki i rekreacji;
5) koordynacja działań w zakresie sportu i wypoczynku, w tym współpraca z organizacjami i związkami sportowymi oraz szkołami;
6) prowadzenie dokumentacji dotyczącej udzielenia dotacji klubom sportowym;
7) planowanie oraz nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych, przeznaczonych w budżecie na kulturę fizyczną i sport;
8) prowadzenie spraw z zakresu upowszechniania kultury i współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Suchożebrach;
9) prowadzenie spraw związanych z bibliotekami publicznymi i upowszechnianiem czytelnictwa;
10) prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy;
11) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
12) organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i wspieranie działań wolontariatu;
13) nadzór nad właściwym utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
14) zaopatrzenie materiałowo – techniczne na cele administracyjne, w tym zakup inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych oraz gospodarka nimi;
15) zakup książek i publikacji oraz prenumerowanie czasopism,
Zastępowanie podczas nieobecności pracownika na stanowisku ds. obrony cywilnej i ochrony środowiska

Specjalista do spraw płac

Informacje

Specjalista do spraw płac - Agata Litwińska

Zadania na zajmowanym stanowisku:
1. Dokonywanie naliczania płac (wynagrodzeń) dla pracowników urzędu gminy, nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników gminnej Biblioteki Publicznej w Krześlinie.
2. Naliczanie i rozliczanie diet radnych rady gminy i sołtysów oraz wynagradzania ajencyjno – prowizyjnego sołtysów.
3. Prowadzenie kart wynagrodzeń.
4. Naliczanie i rozliczanie z Urzędem Skarbowym zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych.
5. Wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń pracowników.
6. Przygotowywanie dokumentów do wyliczania kapitału początkowego pracowników urzędu, szkół i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
7. Naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy.
8. Naliczanie i rozliczanie składek PFRON.
9. Przygotowywanie dokumentacji do rozliczeń refundacji robót publicznych oraz prac interwencyjnych z Powiatowym Urzędem Pracy.
10. Obsługa płacowa związana z pozyskiwaniem środków z programów unijnych.
11. Naliczanie i rozliczanie umów cywilno – prawnych.
12. Rozliczanie ZFŚS przy urzędzie gminy i przy szkołach oraz prowadzenie ksiąg analitycznych do ZFŚS.
13. Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań i analiz wynikających z zakresu czynności
14. Zastępstwo pracownika ds. obsługi budżetu i ewidencji księgowej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

kierownik kancelarii

Inspektor ds. księgowości podatkowej i wymiaru zobowiązań

Informacje

Inspektor ds. księgowości podatkowej i wymiaru zobowiązań - Anna Supryn

Zadania na zajmowanym stanowisku:
1. Dokonywanie wymiaru podatków: rolnego, od nieruchomości,, leśnego, od osób fizycznych w n/w sołectwach: Podnieśno, Przygody, Sosna – Kicki, Sosna - Korabie, Sosna – Kozółki, Sosna – Trojanki, Stany Duże, Stany Małe, Suchożebry, Wola Suchożebrska.
2. Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych.
3. Wystawianie decyzji.
4. Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów.
5. Pobór i egzekucja należności pieniężnych podatkowych.
6. prowadzenie rachunkowości podatkowej we wsiach: Podnieśno, Przygody, Sosna – Kicki, Sosna - Korabie, Sosna – Kozółki, Sosna – Trojanki, Stany Duże, Stany Małe, Suchożebry, Wola Suchożebrska.
7. Wydawanie zaświadczeń o dochodowości i wielkości gospodarstwa.
8. Współpraca z KRUS w zakresie udzielania informacji o wielkości użytków rolnych podatników.
9. Rozliczanie oraz nadzór nad inkasem należności.
10. Prowadzenie spraw dotyczących zabezpieczenia zobowiązań podatkowych hipoteką – egzekucja z nieruchomości.
11. Prowadzenie okresowych kontroli w terenie i deklaracji podatkowych.
12. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z należnościami na rzecz gminy.
13. Weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym wniosków związanych ze zwrotem podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
14. Przygotowywanie decyzji związanych ze zwrotem podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
15. Sporządzanie okresowych analiz dotyczących poziomu wpływów z tytułu podatków.
16. Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.
17. Przygotowywanie decyzji administracyjnych i postanowień dotyczących spraw wynikających z zakresu czynności.
18. Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań i analiz wynikających z zakresu czynności.
19. Prowadzenie rejestru podań w sprawie zastosowań ulg inwestycyjnych i z tytułu zakupu gruntów.
20. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
21. Zastępstwo pracownika ds. wymiaru i poboru podatków i opłat.

Księgowy ds. księgowości budżetowej

Informacje

Księgowy ds. księgowości budżetowej - Magdalena Kudelska

Zadania na zajmowanym stanowisku:
1. Prowadzenie ksiąg syntetycznych i analitycznych rachunkowości budżetowej urzędu gminy jako jednostki budżetowej, szkół i w zakresie wydatków budżetowych oraz pozabudżetowych, w tym realizacji zadań współfinansowanych przy udziale środków europejskich,
2. Prowadzenie księgowości pozostałych funduszy, w tym funduszu sołeckiego.
3. Prowadzenie księgowości sum depozytowych oraz ewidencji analitycznej do otrzymywanych depozytów.
4. Prowadzenie ksiąg analitycznych pozostałych kont pomocniczych urzędu gminy jako jednostki budżetowej.
5. Obciążanie Rad Sołeckich za zużyta energię elektryczną, gaz i wywóz nieczystości w budynkach świetlic wiejskich.
6. Przeprowadzenie inwentaryzacji na koniec roku przez weryfikację sald na koniec roku budżetowego.
7. Czuwanie nad właściwą realizacją wydatków budżetowych i pozabudżetowych poprzez systematyczną ich analizę i zgłaszanie do skarbnika gminy ewentualnych zmian w planie strony wydatkowej budżetu.
8. Weryfikowanie i ewidencjonowanie wydatków strukturalnych.
9. Sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu w okresach i na zasadach określonych odrębnymi przepisami oraz informacji z realizacji zadań zleconych w okresach i na zasadach określonych przez poszczególnych dysponentów dotacji celowych.
10. Rozliczanie środków w ramach funduszu sołeckiego.
11. Podpisywanie dowodów księgowych jako główny księgowy Gminnej Biblioteki Publicznej.
12. Zastępstwo pracownika na stanowisku księgowy.

Księgowy ds. księgowości budżetowej

Informacje

Księgowy ds. księgowości budżetowej - Magdalena Sadowska

Zadania na zajmowanym stanowisku:
1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu gminy.
2. Prowadzenie ksiąg syntetycznych i analitycznych rachunkowości budżetowej urzędu gminy i szkół w zakresie dochodów budżetowych.
3. Dekretacja dowodów księgowych dot. operacji gospodarczych i finansowych, w tym dotyczących zadań współfinansowanych przy udziale środków europejskich.
4. Rozliczanie wpłat z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.
5. Wystawianie faktur VAT dla kontrahentów, najemców, dzierżawców itd.
6. Prowadzenie ewidencji podatku VAT oraz przygotowywanie i rozliczanie w/w podatku z urzędem skarbowym.
7. Rozliczanie wpłat za żywienie w stołówce szkolnej i opłat za pobyt w przedszkolu.
8. Czuwanie nad właściwą realizacją dochodów budżetowych poprzez systematyczną analizę i zgłaszanie do Skarbnika Gminy ewentualnych zmian w planie strony dochodowej budżetu.
9. Sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu w okresach i zasadach określonych odrębnymi przepisami oraz informacji realizacji zadań zleconych w okresach i na zasadach określonych przez poszczególnych dysponentów dotacji celowych.
10. Prowadzenie centralnego rejestru umów.
11. W przypadku nieobecności skarbnika gminy jego zastępowanie w pełnym zakresie.
12. Zastępstwo pracownika na stanowisku księgowy.

podinspektor ds. planowania przestrzennego

Podinspektor ds. obsługi budżetu i ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacje

Podinspektor ds. obsługi budżetu i ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Urszula Wierzbicka

Zadania na zajmowanym stanowisku:
1. Dokonywanie wstępnej kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, w tym dotyczących zadań współfinansowanych przy udziale środków europejskich i finansowanych z funduszu sołeckiego.
2. Realizacja zapłat operacji finansowych urzędu gminy, szkół oraz biblioteki.
3. Kontrola dokumentów w sposób zapewniający sprawny przebieg operacji finansowych.
4. Prowadzenie szczegółowej ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego (w księgach inwentarzowych, tabelach amortyzacyjnych, programie komputerowym).
5. Dokonywanie umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
6. Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia mienia Gminy.
7. Sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz wynikających z zakresu czynności, a także informacji o stanie mienia komunalnego.
8. Nadzór, przygotowanie oraz rozliczanie inwentaryzacji.
9. Przekazywanie części należnej do budżetu państwa z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w terminach do 15-go i 25-go każdego miesiąca, a w przypadku końca roku na ostatni dzień danego roku kalendarzowego.
10. Prowadzenie druków ścisłego zarachowania – czeków.
11. Wystawianie i rozliczanie czeków na podstawie dokumentów księgowych.
12. Prowadzenie ewidencji dziennych wpłat gotówkowych i wypłat gotówkowych poprzez prowadzenie raportów kasowych.
13. Prowadzenie dokumentacji stanowiącej podstawę ustalania wymiaru zobowiązań pieniężnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Prowadzenie ewidencji księgowej i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
15. Rozliczanie inkasa z zebranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16. Zastępstwo pracownika na stanowisku specjalista ds. płac

Referent ds. księgowości podatkowej i wymiaru zobowiązań

Informacje

Referent ds. księgowości podatkowej i wymiaru zobowiązań - Tomasz Starzewski

Zadania na zajmowanym stanowisku:
1. Dokonywanie wymiary podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych w n/w sołectwach: Borki Siedleckie, Brzozów, Kopcie, Kownaciska, Krynica, Krześlin, Krześlinek, Nakory.
2. Dokonywanie wymiaru podatków: rolnego i leśnego od osób prawnych.
3. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i egzekucją podatku od środków transportowych.
4. Wystawianie decyzji i nakazów płatniczych.
5. Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów.
6. Pobór i egzekucja należności pieniężnych podatkowych.
7. Prowadzenie rachunkowości podatkowej.
8. Współpraca z KRUS w zakresie udzielania informacji o wielkości użytków rolnych podatników.
9. Rozliczanie oraz nadzór nad inkasem należności.
10. Weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym wniosków związanych ze zwrotem podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
11. Przygotowywanie decyzji związanych ze zwrotem podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
12. Sporządzanie okresowych analiz dotyczących poziomu wpływów z tytułu podatków.
13. Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.
14. Przygotowywanie decyzji administracyjnych i postanowień dotyczących spraw wynikających z zakresu czynności.
15. Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań i analiz wynikających z zakresu czynności.
16. Prowadzenie rejestru podań w sprawie w sprawie umorzeń bądź odroczeń należności podatkowych, z jednoczesnym czuwaniem nad terminowym ich załatwianiem.
17. Sporządzanie podstawy do naliczania prowizji dla sołtysów od zainkasowanych opłat z tytułu podatków i opłat.
18. Zastępstwo pracownika ds. wymiaru i poboru podatków i opłat.

referent ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw społecznych

Stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym

Informacje

Stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym - Katarzyna Protaziuk

1) prowadzenie postępowania administracyjnego związanego z wycinką drzew i krzewów,
2) prowadzenie spraw dotyczących gospodarki nieruchomościami gminnymi,
3) gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi będącymi własnością gminy,
4) prowadzenie zadań związanych z zaopatrzeniem w energię cieplną, elektryczną, wodę i odprowadzanie ścieków,
5) weryfikacja wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
6) prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości,
7) współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych w zakresie sprzedaży i wydzierżawiania nieruchomości rolnych położonych na terenie Gminy,
8) prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości,
9) realizacja zadań ustawowych w zakresie prawa geologicznego i górniczego,
10) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków i miejsc pamięci,

Stanowisko ds. ochrony środowiska

Stanowisko ds. inwestycji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 kwietnia 2008 09:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 27705
02 września 2020 13:46 (Agnieszka Rawa) - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. inwestycji.
02 września 2020 13:39 (Agnieszka Rawa) - Dodanie stanowiska: Skarbnik Gminy.
02 września 2020 13:36 (Agnieszka Rawa) - Usunięcie stanowiska: Skarbnik Gminy.