Stanowiska

Wójt Gminy

Informacje

Wójt Gminy - Jacek Świrski

Kierownikiem Urzędu jest Wójt.
Wójt kieruje Urzędem przy pomocy Zastępcy Wójta oraz Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację zadań
W przypadku nieobecności Wójta w kierowaniu Urzędem zastępuje go Zastępca Wójta.


Do zakresu zadań Wójta należy:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał Rady,
3) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
4) składanie oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy,
5) wystawianie upoważnień dla Zastępcy Wójta i innych pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
6) ogłaszanie uchwał Rady Gminy oraz przedkładanie ich organom nadzoru,
7) rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach działalności Urzędu,
8) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
9) zatwierdzanie zakresu czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu,
10) wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
11) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli,
12) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, posłów i senatorów,
13) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
14) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
15) wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy,
16) nadzorowanie wykonywania budżetu,
17) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przepisami prawa i uchwałami Rady

Sekretarz Gminy

Informacje

Sekretarz Gminy - Agnieszka Rawa

Zadania na zajmowanym stanowisku:
1) podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta,
2) wykonywanie wobec Wójta czynności z zakresu prawa pracy, poza nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem wynagrodzenia Wójta,
3) zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i właściwej organizacji pracy,
4) zapewnienie prawidłowej obsługi interesantów oraz nadzór nad prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw interesantów,
5) analizowanie na bieżąco sytuacji kadrowej w Urzędzie oraz nadzorowanie systemu rekrutacji nowych pracowników,
6) nadzór nad dyscypliną pracy oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników,
7) współpraca z kierownikami referatów przy opracowywaniu zakresów czynności na stanowiskach pracy,
8) przygotowywanie projektów zmian w organizacji urzędu oraz ich wdrażanie,
9) nadzór nad przygotowaniem pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych Wójta i Rady,,
10) udział w sesjach Rady Gminy i w miarę potrzeby na komisjach Rady Gminy,
11) współpraca z radcą prawnym w zakresie obsługi prawnej Urzędu,
12) nadzorowanie procesu informatyzacji Urzędu,
13) nadzór nad prawidłowym przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych,
14) koordynowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym prowadzenie centralnego rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
15) koordynacja prac związanych z przeprowadzaniem wyborów, referendów i spisów
16) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta,
17) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania skarg, wniosków i petycji,
18) prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz cykliczne opracowywanie analiz i sprawozdań z tych zagadnień,
19) wykonywanie zadań z zakresu oświaty, a w szczególności:
a) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, utrzymaniem, przekształcaniem i likwidacją przedszkoli i szkół,
b) nadzór nad działalnością szkół,
c) opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół,
d) prowadzenie spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli,
e) organizowanie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły,
f) dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół,
20) zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów, w tym dekretacja korespondencji przychodzącej,
21) zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Urzędu, w tym sprawowanie nadzoru nad budynkiem Urzędu,
22) nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw należących do zadań Referatu;
23) bieżąca ocena wykonywanej pracy przez pracowników Referatu;
24) zapewnienie przestrzegania przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy, w tym racjonalnego wykorzystania czasu pracy;
25) nadzorowanie przestrzegania przepisów na stanowiskach pracy w referacie, w tym przepisów o ochronie danych osobowych, tajemnicy państwowej i służbowej, przepisów bhp i ppoż., o dostępie do informacji publicznej oraz o zamówieniach publicznych;
26) dokonywanie okresowych ocen pracowników Referatu, nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z okresową oceną pracowników Urzędu;
27) współpraca z innymi referatami w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych pozabudżetowych na realizację zadań Gminy;
28) prowadzenie innych spraw w zakresie powierzonym przez Wójta.

Sekretarz pełni funkcję Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
Sekretarz jest jednocześnie kierownikiem Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych

Skarbnik Gminy

Informacje

Skarbnik Gminy - Agnieszka Klewek

1. Skarbnik Gminy wykonuje zadania i kompetencje głównego księgowego budżetu Gminy, organizuje całość prac związanych z budżetem i realizacją zadań Gminy w zakresie finansowym, zgodnie z ustaleniami Rady i Wójta oraz sprawuje kontrolę finansową w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy.
2. Skarbnik jest jednocześnie kierownikiem Referatu Finansowo-Podatkowego.
3. Do obowiązków i odpowiedzialności Skarbnika należy:
1) prowadzenie rachunkowości jednostki;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Kierownik Referatu Iinwestycji i Gospodarki Komunalnej

Informacje

Kierownik Referatu Iinwestycji i Gospodarki Komunalnej - Grażyna Laszuk

Zadania na zajmowanym stanowisku:
1) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu projektu budżetu i sprawozdań z jego wykonania,
2) współpraca z innymi referatami w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,
3) realizacja zadań wynikających z Zarządzeń Wójta i Uchwał Rady Gminy,
4) przygotowywanie okresowych informacji dotyczących wykonania zadań referatu,
5) sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi remontami i inwestycjami gminnymi w terenie,
6) przygotowanie niezbędnych dokumentów dla planowanych inwestycji i współpraca w tym zakresie z innymi stanowiskami,
7) współdziałanie z dyrektorami szkół w zakresie organizowania remontów i inwestycji w placówkach oświatowych,
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg będących własnością gminy,
9) naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
10) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
11) zapewnienie zimowego utrzymania dróg stanowiących własność gminy,
12) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zmiany kategorii dróg,
13) czuwanie nad prawidłową realizacją zadań z funduszy sołeckich,
14) planowanie i organizacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg,
15) nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw należących do zadań Referatu;
16) bieżąca ocena wykonywanej pracy przez pracowników Referatu,
17) zapewnienie przestrzegania przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy, w tym racjonalnego wykorzystania czasu pracy,
18) nadzorowanie przestrzegania przepisów na stanowiskach pracy w referacie, w tym przepisów o ochronie danych osobowych, tajemnicy państwowej i służbowej, przepisów bhp i ppoż., o dostępie do informacji publicznej oraz o zamówieniach publicznych,
19) dokonywanie okresowych ocen pracowników Referatu, nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z okresową oceną pracowników Urzędu,
20) prowadzenie innych spraw w zakresie powierzonym przez Wójta,
21) Zastępowanie w czasie urlopu, zwolnień lekarskich i innych nieobecności w pracy pracownika ds. projektów inwestycyjnych.

Inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym

Informacje

Inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym - Krystyna Kudelska

Zadania na zajmowanym stanowisku:
1) prowadzenie postępowania administracyjnego związanego z wycinką drzew i krzewów
2) prowadzenie spraw dotyczących gospodarki nieruchomościami gminnymi w tym:
a) prowadzenie ewidencji nieruchomości gminnych,
b) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą , oddawaniem w użytkowanie wieczyste
zarząd, dzierżawę oraz użyczenie,
c) prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem służebności gruntowych na gruntach gminnych,
d) nabywanie gruntów na własność gminy
e) wypłacanie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne,
f) organizowanie przetargów na zbycie lub dzierżawę nieruchomości,
g) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia,
h) przygotowywanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych,
3) gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi będącymi własnością gminy w tym:
a) przygotowywanie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
b) ustalanie i naliczanie czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe,
c) przygotowywanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
d) prowadzenie ewidencji umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
e) nadzór nad bieżącym utrzymaniem budynków będących własnością gminy,
4) prowadzenie zadań związanych z zaopatrzeniem w energię cieplną, elektryczną, wodę i odprowadzanie ścieków,
5) weryfikacja wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków,
6) prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości,
7) współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych w zakresie sprzedaży i wydzierżawiania nieruchomości rolnych położonych na terenie Gminy,
8) prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości w tym:
a) oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,
b) prowadzenie aktualnej ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości,
c) umieszczanie i utrzymywanie tablic z nazwami ulic i placów,
9) realizacja zadań ustawowych w zakresie prawa geologicznego i górniczego,
10) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków i miejsc pamięci,
11) zastępowanie w czasie urlopu , zwolnień lekarskich i innych nieobecności w pracy pracownika ds. planowania przestrzennego

inspektor ds. projektów inwestycyjnych

Podinspektor ds. obrony cywilnej i ochrony środowiska

Informacje

Podinspektor ds. obrony cywilnej i ochrony środowiska - Jacek Wierzbicki

Zadania na zajmowanym stanowisku:
1. Z zakresu spraw wojskowych:
1) współdziałanie z organami wojskowymi w zakresie administracji rezerw osobowych, w tym przeprowadzanie rejestracji i kwalifikacji wojskowej;
2) wydawanie decyzji o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny;
3) wydawanie decyzji o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;
4) wydawanie decyzji o przyznaniu rekompensującego świadczenia żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe;
5) opracowywanie i przekazywanie staroście rocznego sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie gminy;
6) prowadzenie zbiorczych wykazów świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie gminy;
7) prowadzenie i aktualizacja dokumentacji akcji kurierskiej;
8) nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obronności kraju.
2. Z zakresu Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych:
1) sporządzanie i aktualizowanie planu operacyjnego funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny;
2) przygotowywanie programu pozamilitarnych przygotowań obronnych gminy;
3) opracowywanie rocznych planów kontroli w zakresie realizacji zadań obronnych;
4) tworzenie systemu stałych dyżurów w gminie;
5) przekazywanie decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomienia określonych działań wynikających z ważnych stanów gotowości obronnej państwa oraz przekazywanie właściwym organom informacji o stanie sił uruchamianych podczas podwyższenia gotowości obronnej gminy;
6) organizowanie wykorzystania miejscowych sił i środków na potrzeby obronne państwa i województwa, w tym ochrony dóbr materialnych i kultury przed środkami rażenia oraz niesienie pomocy poszkodowanym;
7) realizacja zadań związanych ze szczególną ochroną obiektów;
8) uczestniczenie w treningach stałego dyżuru i opracowywanie dokumentacji z ich przebiegu;
9) realizacja zadań związanych z przygotowaniem stanowisk kierowania;
10) opracowywanie i realizacja programów i planów szkolenia obronnego;
11) realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym w szczególności:
a) opracowywanie planu obrony cywilnej gminy,
b) wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie,
c) organizowanie ewakuacji ludności,
d) zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,
e) organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych,
f) organizowanie udzielania poszkodowanym pomocy medycznej,
g) organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności,
h) zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej i ważnej dokumentacji,
12) składanie zawiadomień i wniosków w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
3. Z zakresu zarządzania kryzysowego:
1) opracowywanie i aktualizacja planu zarządzania kryzysowego;
2) organizacja pracy gminnego zespołu zarządzania kryzysowego;
3) organizacja dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
4) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.
4. Z zakresu ochrony przeciwpożarowej i porządku publicznego:
1)prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej należących do zadań własnych Gminy, w tym:
a) prowadzenie nadzoru merytorycznego jednostek OSP, planowanie i rozliczanie wydatków,
b) współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną,
2) realizacja zadań związanych ze współpracą z policją;
3) prowadzenie spraw związanych z ochroną mienia Urzędu;
4) prowadzenie spraw związanych z używaniem przez pracowników samochodów służbowych;
5) zabezpieczenie mienia urzędu i organizacja ochrony gmachu urzędu;
6) nadzór nad wywieszaniem flag przy Urzędzie oraz pomnikach pamięci znajdujących się na terenie gminy, zgodnie z obowiązującym wykazem świąt państwowych;
7) prowadzenie spraw związanych ze zbiórkami publicznymi;
8) prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń publicznych;
5.Z zakresu ochrony środowiska, czystości i porządku oraz gospodarki odpadami:
1) przygotowanie Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami;
2) naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska;
3) udział w organizowaniu akcji: Dni Ziemi, Sprzątania Świata itp;
4) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych;
5) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych w zakresie ochrony środowiska.
6) przygotowywanie projektów uchwał wynikających z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku,
7) przygotowywanie szczegółowego opisu zamówienia do przetargu na odbiór odpadów komunalnych
8) analizowanie stanu gospodarowania odpadami komunalnymi i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
9) prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych;
10) wydawanie postanowień opiniujących programy gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi i zezwoleń na zbiórkę i transport odpadów;
11) realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest ;
11) dokonywanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
12) nakładanie kar pieniężnych na przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej, wykonujących swoją działalność niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
13) nadzór i egzekwowanie realizacji obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej;
13) prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków;
14) organizowanie selektywnej zbiórki odpadów;
15) przyjmowanie zgłoszeń dot. niezgodnego z prawem pozbywania się odpadów i nieczystości ciekłych;
14) nadzór nad realizacją obowiązku opróżniania zbiorników bezodpływowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
15) sprawy dotyczące zmiany stosunków wodnych na gruncie;
11) wydawanie zezwoleń na:
a) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
b) ochronę przed bezdomnymi zwierzętami,
c) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
6. Z zakresu rolnictwa, leśnictwa, ochrony zwierząt:
1) potwierdzanie oświadczeń dla rolników o spełnianiu wymogów do kupna gruntów zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego;
2) szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych przeprowadzaniem prac inwestycyjnych przez Gminę, wytrucia pszczół oraz innych zdarzeń losowych;
3) współpraca z Urzędem Wojewódzkim w zakresie klęsk losowych w rolnictwie;
4) współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania wścieklizny i innych chorób zwierząt domowych i dzikich;
5) współpraca z Urzędem Statystycznym w zakresie organizowania spisów rolnych;
6) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i rozliczanie makowin;
7) przyjmowanie zgłoszeń dot. niezgodnego z prawem pozbywania się obornika, gnojowicy i składowania obornika;
8) współpraca ze Spółkami Wodnymi w zakresie melioracji na terenie Gminy;
9) przygotowywanie zezwoleń na utrzymanie psów ras agresywnych i współpraca ze schroniskami dla zwierząt bezdomnych;
10) prowadzenie działań z zakresu bezdomnych zwierząt;;
11) współdziałanie z zarządcami obwodów łowieckich;
12) opiniowanie planów łowieckich;
13) współpraca z kołami łowieckimi w zakresie przeciwdziałania szkodom wyrządzonym w uprawach przez zwierzęta leśne;
7. Inne zadania:
1)prowadzenie spraw z zakresu transportu zbiorowego;
3) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem form ochrony przyrody będących w kompetencji gminy, w tym prowadzenie dokumentacji i rejestrów oraz podejmowanie działań mających na celu ustanowienie nowych form ochrony lub ich zniesienie;
Zastępowanie podczas nieobecności pracownika na stanowisku ds. obsługi Rady i jej komisji i spraw oświatowych

Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw kadrowych

Informacje

Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw kadrowych - Edyta Sierzpowska

Zadania na zajmowanym stanowisku:
1. Z zakresu dowodów osobistych:
1) przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych;
1) obsługa rejestru dowodów osobistych (Źródło), w tym wysyłanie i odpowiadanie na zlecenia w rejestrze dowodów osobistych;
2) prowadzenie zbioru kopert osobowych;
3) unieważnianie dokumentów tożsamości;
4) udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych;
5) obsługa programu komputerowego do dowodów osobistych.
2. Z zakresu ewidencji ludności:
1) prowadzenie ewidencji ludności w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (rejestr PESEL), w rejestrze mieszkańców oraz rejestrze zamieszkania cudzoziemców;
2) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych;
3) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania;
4) pośredniczenie w przyjęciu wniosku o nadanie numeru PESEL dla osoby obowiązanej na podstawie innych przepisów do posiadania numeru PESEL;
5) odpowiadanie na zlecenia w rejestrze PESEL;
6) udzielanie informacji adresowych,
7) sporządzanie wykazu przedpoborowych i poborowych,
8) prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców,
9) sporządzanie spisów i zestawień ludności do celów wyborczych, potrzeb organów i innych jednostek,
10) prowadzenie całości spraw dotyczących cudzoziemców,
11) organizowanie uroczystości z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz jubileuszy urodzinowych dla osób, które ukończyły 100 lat,
3. Z zakresu Archiwum Zakładowego:
1) wykonywanie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych;
2) prowadzenie archiwum zakładowego;
3) przyjmowanie akt do archiwum zakładowego;
4) prowadzenie ewidencji posiadanych i przyjmowanych akt;
5) przechowywanie i zabezpieczanie akt;
6) dokonywanie odczytu temperatury i wilgotności w pomieszczeniu archiwum;
7) współpraca z Archiwum Państwowym;
8) prowadzenie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania już upłynął
4. Z zakresu spraw osobowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy:
1) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
2) prowadzenie spraw związanych z umowami cywilnoprawnymi zawieranymi przez Urząd, w szczególności umów zlecenia lub o dzieło;
3) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, list obecności, ewidencji wyjść i delegacji służbowych;
4) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy
5) organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników;
6) prowadzenie spraw związanych z okresową oceną pracowników Urzędu;
7) przygotowywanie i terminowe przekazywanie administratorowi BIP, celem zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, ogłoszeń o naborze na wolne stanowisko urzędnicze;
8) organizowanie służby przygotowawczej;
9) prowadzenie spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi i innymi urlopami;
10) prowadzenie punktu potwierdzającego profil zaufany;
11) kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych;
12) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, list obecności;
13) prowadzenie rozliczeń i sprawozdawczości z PFRON;
14) prowadzenie spraw z zakresu bhp pracowników oraz przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń w sprawach bhp;
15) kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz badań środowiska pracy;
16) udział w dochodzeniach powypadkowych;
17) opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczących pracowników Urzędu;
18) pozyskiwanie pracowników do prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych;
19) organizowanie stażów i praktyk zawodowych;
20) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników samorządowych Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy;
21) prowadzenie spraw związanych z rejestrem korzyści majątkowych oraz oświadczeniami lustracyjnymi pracowników samorządowych Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy;
22) zarządzanie sprawozdawczością elektroniczną GUS;
23) prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Wójta,
5. Z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
1) prowadzenie rejestru przedsiębiorców korzystających z zezwoleń;
2) przyjmowanie oświadczeń od przedsiębiorców o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych i obliczanie wielkości opłat za korzystanie z zezwoleń;
3) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
6.Z zakresu działalności gospodarczej:
1) przesyłanie bieżących informacji do ZUS, GUS oraz Urzędu Skarbowego dotyczących działalności gospodarczej;
2) przyjmowanie, przekształcanie, weryfikacja i przekazywanie formularzy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
3) wprowadzanie uprawnień i ograniczeń przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
4) udostępnianie danych archiwalnych z Ewidencji Działalności Gospodarczej;
5) wykonywanie innych prac zleconych organowi gminy związanych z prowadzeniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Zastępowanie podczas nieobecności osoby na stanowisku ds. obsługi informatycznej i promocji gminy

Specjalista do spraw płac

Informacje

Specjalista do spraw płac - Agata Litwińska

Zadania na zajmowanym stanowisku:
1. Dokonywanie naliczania płac (wynagrodzeń) dla pracowników urzędu gminy, nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pracowników gminnej Biblioteki Publicznej w Krześlinie.
2. Naliczanie i rozliczanie diet radnych rady gminy i sołtysów oraz wynagradzania ajencyjno – prowizyjnego sołtysów.
3. Prowadzenie kart wynagrodzeń.
4. Naliczanie i rozliczanie z Urzędem Skarbowym zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych.
5. Wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń pracowników.
6. Przygotowywanie dokumentów do wyliczania kapitału początkowego pracowników urzędu, szkół i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
7. Naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy.
8. Naliczanie i rozliczanie składek PFRON.
9. Przygotowywanie dokumentacji do rozliczeń refundacji robót publicznych oraz prac interwencyjnych z Powiatowym Urzędem Pracy.
10. Obsługa płacowa związana z pozyskiwaniem środków z programów unijnych.
11. Naliczanie i rozliczanie umów cywilno – prawnych.
12. Rozliczanie ZFŚS przy urzędzie gminy i przy szkołach oraz prowadzenie ksiąg analitycznych do ZFŚS.
13. Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań i analiz wynikających z zakresu czynności
14. Zastępstwo pracownika ds. obsługi budżetu i ewidencji księgowej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Inspektor ds. księgowości podatkowej i wymiaru zobowiązań

Informacje

Inspektor ds. księgowości podatkowej i wymiaru zobowiązań - Anna Supryn

Zadania na zajmowanym stanowisku:
1. Dokonywanie wymiaru podatków: rolnego, od nieruchomości,, leśnego, od osób fizycznych w n/w sołectwach: Podnieśno, Przygody, Sosna – Kicki, Sosna - Korabie, Sosna – Kozółki, Sosna – Trojanki, Stany Duże, Stany Małe, Suchożebry, Wola Suchożebrska.
2. Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych.
3. Wystawianie decyzji.
4. Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów.
5. Pobór i egzekucja należności pieniężnych podatkowych.
6. prowadzenie rachunkowości podatkowej we wsiach: Podnieśno, Przygody, Sosna – Kicki, Sosna - Korabie, Sosna – Kozółki, Sosna – Trojanki, Stany Duże, Stany Małe, Suchożebry, Wola Suchożebrska.
7. Wydawanie zaświadczeń o dochodowości i wielkości gospodarstwa.
8. Współpraca z KRUS w zakresie udzielania informacji o wielkości użytków rolnych podatników.
9. Rozliczanie oraz nadzór nad inkasem należności.
10. Prowadzenie spraw dotyczących zabezpieczenia zobowiązań podatkowych hipoteką – egzekucja z nieruchomości.
11. Prowadzenie okresowych kontroli w terenie i deklaracji podatkowych.
12. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z należnościami na rzecz gminy.
13. Weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym wniosków związanych ze zwrotem podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
14. Przygotowywanie decyzji związanych ze zwrotem podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
15. Sporządzanie okresowych analiz dotyczących poziomu wpływów z tytułu podatków.
16. Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.
17. Przygotowywanie decyzji administracyjnych i postanowień dotyczących spraw wynikających z zakresu czynności.
18. Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań i analiz wynikających z zakresu czynności.
19. Prowadzenie rejestru podań w sprawie zastosowań ulg inwestycyjnych i z tytułu zakupu gruntów.
20. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
21. Zastępstwo pracownika ds. wymiaru i poboru podatków i opłat.

Księgowy ds. księgowości budżetowej

Informacje

Księgowy ds. księgowości budżetowej - Magdalena Kudelska

Zadania na zajmowanym stanowisku:
1. Prowadzenie ksiąg syntetycznych i analitycznych rachunkowości budżetowej urzędu gminy jako jednostki budżetowej, szkół i w zakresie wydatków budżetowych oraz pozabudżetowych, w tym realizacji zadań współfinansowanych przy udziale środków europejskich,
2. Prowadzenie księgowości pozostałych funduszy, w tym funduszu sołeckiego.
3. Prowadzenie księgowości sum depozytowych oraz ewidencji analitycznej do otrzymywanych depozytów.
4. Prowadzenie ksiąg analitycznych pozostałych kont pomocniczych urzędu gminy jako jednostki budżetowej.
5. Obciążanie Rad Sołeckich za zużyta energię elektryczną, gaz i wywóz nieczystości w budynkach świetlic wiejskich.
6. Przeprowadzenie inwentaryzacji na koniec roku przez weryfikację sald na koniec roku budżetowego.
7. Czuwanie nad właściwą realizacją wydatków budżetowych i pozabudżetowych poprzez systematyczną ich analizę i zgłaszanie do skarbnika gminy ewentualnych zmian w planie strony wydatkowej budżetu.
8. Weryfikowanie i ewidencjonowanie wydatków strukturalnych.
9. Sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu w okresach i na zasadach określonych odrębnymi przepisami oraz informacji z realizacji zadań zleconych w okresach i na zasadach określonych przez poszczególnych dysponentów dotacji celowych.
10. Rozliczanie środków w ramach funduszu sołeckiego.
11. Podpisywanie dowodów księgowych jako główny księgowy Gminnej Biblioteki Publicznej.
12. Zastępstwo pracownika na stanowisku księgowy.

Księgowy ds. księgowości budżetowej

Informacje

Księgowy ds. księgowości budżetowej - Magdalena Sadowska

Zadania na zajmowanym stanowisku:
1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu gminy.
2. Prowadzenie ksiąg syntetycznych i analitycznych rachunkowości budżetowej urzędu gminy i szkół w zakresie dochodów budżetowych.
3. Dekretacja dowodów księgowych dot. operacji gospodarczych i finansowych, w tym dotyczących zadań współfinansowanych przy udziale środków europejskich.
4. Rozliczanie wpłat z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.
5. Wystawianie faktur VAT dla kontrahentów, najemców, dzierżawców itd.
6. Prowadzenie ewidencji podatku VAT oraz przygotowywanie i rozliczanie w/w podatku z urzędem skarbowym.
7. Rozliczanie wpłat za żywienie w stołówce szkolnej i opłat za pobyt w przedszkolu.
8. Czuwanie nad właściwą realizacją dochodów budżetowych poprzez systematyczną analizę i zgłaszanie do Skarbnika Gminy ewentualnych zmian w planie strony dochodowej budżetu.
9. Sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu w okresach i zasadach określonych odrębnymi przepisami oraz informacji realizacji zadań zleconych w okresach i na zasadach określonych przez poszczególnych dysponentów dotacji celowych.
10. Prowadzenie centralnego rejestru umów.
11. W przypadku nieobecności skarbnika gminy jego zastępowanie w pełnym zakresie.
12. Zastępstwo pracownika na stanowisku księgowy.

podinspektor ds. planowania przestrzennego

Podinspektor ds. obsługi budżetu i ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacje

Podinspektor ds. obsługi budżetu i ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Urszula Wierzbicka

Zadania na zajmowanym stanowisku:
1. Dokonywanie wstępnej kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, w tym dotyczących zadań współfinansowanych przy udziale środków europejskich i finansowanych z funduszu sołeckiego.
2. Realizacja zapłat operacji finansowych urzędu gminy, szkół oraz biblioteki.
3. Kontrola dokumentów w sposób zapewniający sprawny przebieg operacji finansowych.
4. Prowadzenie szczegółowej ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego (w księgach inwentarzowych, tabelach amortyzacyjnych, programie komputerowym).
5. Dokonywanie umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
6. Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia mienia Gminy.
7. Sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz wynikających z zakresu czynności, a także informacji o stanie mienia komunalnego.
8. Nadzór, przygotowanie oraz rozliczanie inwentaryzacji.
9. Przekazywanie części należnej do budżetu państwa z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w terminach do 15-go i 25-go każdego miesiąca, a w przypadku końca roku na ostatni dzień danego roku kalendarzowego.
10. Prowadzenie druków ścisłego zarachowania – czeków.
11. Wystawianie i rozliczanie czeków na podstawie dokumentów księgowych.
12. Prowadzenie ewidencji dziennych wpłat gotówkowych i wypłat gotówkowych poprzez prowadzenie raportów kasowych.
13. Prowadzenie dokumentacji stanowiącej podstawę ustalania wymiaru zobowiązań pieniężnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Prowadzenie ewidencji księgowej i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
15. Rozliczanie inkasa z zebranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16. Zastępstwo pracownika na stanowisku specjalista ds. płac

Referent ds. księgowości podatkowej i wymiaru zobowiązań

Informacje

Referent ds. księgowości podatkowej i wymiaru zobowiązań - Tomasz Starzewski

Zadania na zajmowanym stanowisku:
1. Dokonywanie wymiary podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych w n/w sołectwach: Borki Siedleckie, Brzozów, Kopcie, Kownaciska, Krynica, Krześlin, Krześlinek, Nakory.
2. Dokonywanie wymiaru podatków: rolnego i leśnego od osób prawnych.
3. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i egzekucją podatku od środków transportowych.
4. Wystawianie decyzji i nakazów płatniczych.
5. Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów.
6. Pobór i egzekucja należności pieniężnych podatkowych.
7. Prowadzenie rachunkowości podatkowej.
8. Współpraca z KRUS w zakresie udzielania informacji o wielkości użytków rolnych podatników.
9. Rozliczanie oraz nadzór nad inkasem należności.
10. Weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym wniosków związanych ze zwrotem podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
11. Przygotowywanie decyzji związanych ze zwrotem podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
12. Sporządzanie okresowych analiz dotyczących poziomu wpływów z tytułu podatków.
13. Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.
14. Przygotowywanie decyzji administracyjnych i postanowień dotyczących spraw wynikających z zakresu czynności.
15. Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań i analiz wynikających z zakresu czynności.
16. Prowadzenie rejestru podań w sprawie w sprawie umorzeń bądź odroczeń należności podatkowych, z jednoczesnym czuwaniem nad terminowym ich załatwianiem.
17. Sporządzanie podstawy do naliczania prowizji dla sołtysów od zainkasowanych opłat z tytułu podatków i opłat.
18. Zastępstwo pracownika ds. wymiaru i poboru podatków i opłat.

Podinspektor ds. obsługi Rady i jej komisji oraz spraw oświatowych

Informacje

Podinspektor ds. obsługi Rady i jej komisji oraz spraw oświatowych - Małgorzata Sopińska

Zadania na zajmowanym stanowisku:
1. Z zakresu obsługi Rady Gminy i jej Komisji:
1) obsługa administracyjna Rady Gminy i jej Komisji;
2) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady Gminy i jej Komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów;
3) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej Komisji;
4) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej Komisji i Wójta;
5) protokołowanie posiedzeń sesji, zebrań i spotkań;
6) prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej Komisji;
7) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych;
8) przekazywanie uchwał Rady zainteresowanym Referatom, jednostkom organizacyjnym, Wojewodzie, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz do publikacji;
9) organizowanie szkoleń radnych;
10) przyjmowanie oraz rejestracja i załatwianie skarg, wniosków oraz petycji kierowanych do Rady i jej organów.
2. Z zakresu spraw związanych z obsługą jednostek pomocniczych Gminy:
1) organizacyjne przygotowywanie wyborów sołtysów i rad sołeckich;
2) prowadzenie ewidencji wniosków i uchwał zebrań wiejskich oraz rad sołeckich;
3) obsługa narad sołtysów.
3. Z zakresu spraw oświatowych:
1) przygotowywanie oraz prowadzenie dokumentacji komisji egzaminacyjnych powoływanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego;
2) prowadzenie potrzebnych ewidencji dotyczących nadanych stopni awansu zawodowego nauczycielom;
3) współpraca z Dyrektorami szkół oraz z Kuratorium Oświaty w zakresie nauczania dzieci;
4) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem kosztów dojazdu dzieci do szkół;
5) prowadzenie spraw w zakresie przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu gminy;
6) prowadzenie spraw związanych z dotacjami oświatowymi, w tym dotacją na podręczniki szkolne;
7) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
8) kontrola spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku od 16 do 18 lat;
9) organizowanie i nadzorowanie dowozów dzieci i uczniów do jednostek oświatowych położonych na terenie Gminy;
10) organizowanie dowozów dzieci i młodzieży z terenu Gminy do ośrodków szkolno- wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjno- edukacyjno- wychowawczych;
4. Z zakresu wyborów i spisów:
1) realizacja zadań związanych z wyborami prezydenckimi, do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego;
2) realizacja zadań związanych z wyborami samorządowymi,
3) przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego i lokalnego,
4) realizacja zadań związanych ze spisami powszechnymi,
5) prowadzenie całokształtu spraw związanych z wyborem i odwołaniem ławników do sądów powszechnych.
5. Inne zadania:
1) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;
2) współdziałanie z placówkami opieki zdrowotnej oraz z Narodowym Funduszem Zdrowia;
3) organizowanie opieki nad dziećmi do 3 roku życia;
4) koordynacja działań w zakresie turystyki i rekreacji;
5) koordynacja działań w zakresie sportu i wypoczynku, w tym współpraca z organizacjami i związkami sportowymi oraz szkołami;
6) prowadzenie dokumentacji dotyczącej udzielenia dotacji klubom sportowym;
7) planowanie oraz nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych, przeznaczonych w budżecie na kulturę fizyczną i sport;
8) prowadzenie spraw z zakresu upowszechniania kultury i współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Suchożebrach;
9) prowadzenie spraw związanych z bibliotekami publicznymi i upowszechnianiem czytelnictwa;
10) prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy;
11) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
12) organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i wspieranie działań wolontariatu;
13) nadzór nad właściwym utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
14) zaopatrzenie materiałowo – techniczne na cele administracyjne, w tym zakup inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych oraz gospodarka nimi;
15) zakup książek i publikacji oraz prenumerowanie czasopism,
Zastępowanie podczas nieobecności pracownika na stanowisku ds. obrony cywilnej i ochrony środowiska

referent ds. zamówień publicznych

Sekretarka

Informacje

Sekretarka - Aneta Wyżywniak

1) prowadzenie spraw kancelaryjnych, a w szczególności prowadzenie dokumentacji związanej z przyjęciem i wysyłką korespondencji wpływającej i wychodzącej z Urzędu (obsługa EZD i poczty elektronicznej),
2) zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji w urzędzie,
3) obsługa kancelaryjno - biurowa Wójta i Sekretarza,
4) prowadzenie kalendarza spotkań Wójta oraz przygotowanie okolicznościowej korespondencji i wystąpień,
5) przygotowywanie dokumentów stwierdzających własnoręczność podpisu,
6) przygotowanie wystąpień i życzeń okolicznościowych,
7) wywieszanie pism, wyroków i obwieszczeń oraz dbałość o aktualność i estetykę wywieszanych materiałów na tablicy informacyjnej,
8) przygotowywanie środkom przekazu informacji z pracy Wójta i Rady Gminy,
9) przygotowywanie pomieszczeń, organizacja i obsługa spotkań, zebrań, narad organizowanych przez Wójta i Sekretarza,
10) organizacja szkoleń, seminariów, konferencji i innych uroczystości (sala, sprzęt, zaproszenia, itp.)
11) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją sprzętu biurowego,
12) umieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy i BIP,
13) prowadzenie spraw związanych z systemem telefonicznym i dostępem do Internetu.
14) inicjowanie i organizowanie różnych form promocji Gminy i współdziałanie w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi Gminy,
15) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych o Gminie,
16) planowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z promocją Gminy oraz organizacja festynów gminnych,
17) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i rozwijaniem kontaktów Gminy z właściwymi organami innych państw oraz międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych mające na celu nawiązanie i utrzymanie partnerskiej współpracy zagranicznej,
18) przygotowanie wizyt delegacji zagranicznych oraz wyjazdów zagranicznych przedstawicieli Gminy,
19) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w sprawach opracowania informacji merytorycznych w związku z udziałem Wójta w sesjach Rady Gminy i innych spotkaniach,
20) przygotowanie sprawozdań z działalności Wójta między sesjami Rady Gminy,
21) prowadzenie spraw związanych z systemem oznakowania wewnętrznego w Urzędzie,
22) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta oraz przedkładanie ich do akceptacji radcy prawnego,
23) właściwe i terminowe wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku,
24) uzyskiwanie wykładni prawa w sprawach wątpliwych lub nierozstrzygniętych normą prawną zarówno od radcy prawnego, jak również od innych specjalistycznych organów,
25) współdziałanie z innymi pracownikami Urzędu, jak również z innymi jednostkami organizacyjnymi, instytucjami, organizacjami i osobami w zakresie wymaganym dla wykonywania zadań,
26) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu projektów budżetu i sprawozdań z jego wykonania,
27) przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,
28) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
27) przygotowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań,
30) zapewnienie właściwej ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie,
31) prowadzenie zbioru przepisów prawnych dotyczących zakresu czynności i systematyczne jego aktualizowanie,
32) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,
33) bieżące przekazywanie na odpowiednie stanowisko materiałów podlegających publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej,
34) samokształcenie i szkolenie w celu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych zgodnie z potrzebami Urzędu,
35) doskonalenie organizacji i form pracy dla zapewnienia sprawnej, kulturalnej oraz terminowej obsługi petentów,
36) informowanie kierownictwa Urzędu o swojej pracy i podejmowanych działaniach, a także o zagrożeniach i przeszkodach w realizacji zadań.
37) wykonywanie prac zleconych przez Wójta

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 kwietnia 2008 09:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 21667
30 listopada 2017 14:29 Magdalena Szarek- Mistewicz - Zmiana danych stanowiska: Inspektor ds. księgowości podatkowej i wymiaru zobowiązań.
27 lipca 2017 10:30 Agnieszka Rawa - Dodanie stanowiska: referent ds. zamówień publicznych.
27 lipca 2017 10:29 Agnieszka Rawa - Zmiana danych stanowiska: podinspektor ds. planowania przestrzennego.