Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

1) obsługa biurowa i kancelaryjna Urzędu,
2) koordynacja działań z zakresu ochrony danych osobowych,
3) prowadzenie spraw kadrowych i osobowych Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
4) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i doskonaleniem zawodowym pracowników Urzędu,
5) prowadzenie spraw związanych z ocenami okresowymi pracowników,
6) ewidencja czasu pracy,
7) zapewnienie przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz higieny pracy w Urzędzie,
8) prowadzenie archiwum zakładowego,
9) zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne,
10) zabezpieczenie mienia Urzędu i organizacja ochrony budynku Urzędu,
11) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności,
12) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
13) prowadzenie spraw z zakresu dowodów osobistych,
14) obsługa Rady Gminy i jej Komisji,
15) prowadzenie rejestru uchwał Rady,
16) organizacja i obsługa zebrań wyborczych w sołectwach,
17) prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
18) prowadzenie spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,
19) prowadzenie spraw związanych z oświatą,
20) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
21) organizowanie konkursów na dyrektora szkoły,
22) prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą,
23) wydawanie decyzji na sprzedaż napoi alkoholowych,
24) współdziałanie z komisją ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
25) wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej,
26) prowadzenie rejestracji przedpoborowych,
27) realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
28) prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, współdziałanie z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi oraz zapewnieniem środków transportu,
29) utrzymanie w stałej gotowości akcji kurierskiej,
30) prowadzenie całokształtu prac związanych z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych,
31) prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych,
32) współdziałanie z Policją i strażą pożarną,
33) sprawy z zakresu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy,
34) sprawy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi,
35) realizacja zadań w zakresie prawa wodnego,
36) prowadzenie spraw z zakresu turystyki i rekreacji,
37) prowadzenie spraw z zakresu kultury, czytelnictwa i sportu,
38) prowadzenie spraw z zakresu transportu zbiorowego i dowozu dzieci do szkół,
39) prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i leśnictwem,
40) realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt,
41) prowadzenie spraw z zakresu informatyzacji,
42) prowadzenie Biuletynu informacji publicznej,
43) promocja Gminy,
44) współpraca z innymi gminami, instytucjami rządowymi i pozarządowymi oraz stowarzyszeniami,
45) współpraca z organizacjami pożytku publicznego,
46) koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną.

Stanowiska

Sekretarz Gminy

Informacje

Sekretarz Gminy - Agnieszka Rawa

Kierownik Referatu

Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw kadrowych

Podinspektor ds. obsługi Rady i jej komisji oraz spraw oświatowych

Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw społecznych

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2015 10:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Szarek-Mistewicz
Ilość wyświetleń: 2183
31 stycznia 2020 13:25 (Agnieszka Rawa) - Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw społecznych.
31 stycznia 2020 13:24 (Agnieszka Rawa) - Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i promocji.
06 kwietnia 2018 13:32 (Agnieszka Rawa) - Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko ds. obrony cywilnej i ochrony środowiska.