Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

1) realizacja zadań inwestycyjnych wynikających z rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych z zachowaniem procedur ustawy o zamówieniach w tym:
a) przygotowywanie propozycji zamierzeń inwestycyjnych i remontów,
b) realizacja zawartych umów z wykonawcami robót,
c) nadzór nad przebiegiem realizacji inwestycji,
d) współdziałanie z dyrektorami szkół w zakresie remontów i inwestycji w placówkach oświatowych.
2) prowadzenie spraw z zakresu zarządu drogami stanowiącymi własność gminy w tym:
a) budowa i utrzymanie dróg, mostów i chodników,
b) organizacja ruchu drogowego,
c) zaliczanie do kategorii dróg gminnych,
d) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, planów finansowania budowy i utrzymania dróg oraz mostów,
e) utrzymanie w należytym stanie nawierzchni chodników oraz przystanków znajdujących się na terenie gminy,
f) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg będących własnością gminy,
g) naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
h) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
i) zapewnienie zimowego utrzymania dróg stanowiących własność gminy,
3) czuwanie nad prawidłową realizacją zadań z funduszy sołeckich.
4) prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym w tym:
a) koordynacja spraw w zakresie planowania, ustalania, przeznaczania i zasad zagospodarowania przestrzennego terenu w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
b) sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
c) sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
d) zbieranie opinii i uzgodnień dotyczących projektu studium i projektu planu zagospodarowania przestrzennego,
e) zawiadamianie o terminie wyłożenia projektu studium lub planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu,
f) prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
g) prowadzenie spraw dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji inwestycji celu publicznego,
h) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu publicznego,
i) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego lub studium,
j) wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium,
k) przygotowywanie wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
5) prowadzenie postępowania związanego z wydawaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz przygotowywanie decyzji.
6) wydawanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów,
7) realizacja zadań w zakresie prawa geologicznego i górniczego,
8) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków i miejsc pamięci,
9) prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi a w szczególności:
a) przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z projektem umowy przy współpracy z innymi merytorycznymi stanowiskami,
b) prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
c) prowadzenie rejestru zawartych umów,
d) koordynowanie podpisywania umów o udzielenie zamówienia publicznego,
e) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć i decyzji w zakresie zamówień publicznych,
f) współdziałanie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
10) przygotowanie i nadzór nad realizacją strategii rozwoju gminy.
11) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych:
a) opracowywanie wniosków o dofinansowanie,
b) rozliczanie pozyskanych środków finansowych,
c) współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie pozyskania
środków zewnętrznych,
12) wykonywanie zadań z zakresu geodezji w tym:
a) prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczeń i scaleń,
b) opiniowanie i zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości.
13) prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości w tym:
a) oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,
b) prowadzenie aktualnej ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości,
c) umieszczanie i utrzymywanie tablic z nazwami ulic i placów.
14) planowanie i organizacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg.
15) weryfikacja wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
16) realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem w energię cieplną, elektryczną i gazową a w szczególności:
a) opracowywanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,
b) opracowywanie projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz jego uzgadnianie.
17) gospodarka nieruchomościami gminnymi w tym:
a) prowadzenie ewidencji nieruchomości gminnych,
b) przygotowanie i prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, zarząd, dzierżawę oraz użyczenie,
c) prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem służebności gruntowych na gruntach gminnych,
d) nabywanie gruntów na własność gminy,
e) wypłacanie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne,
f) organizowanie przetargów na zbycie lub dzierżawę nieruchomości,
g) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia,
h) przygotowywanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych.
18) gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi będącymi własnością gminy w tym:
a) przygotowywanie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
b) ustalanie i naliczanie czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe,
c) nadzór nad bieżącym utrzymaniem budynków będących własnością gminy,
d) przygotowywanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
e) prowadzenie ewidencji umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Stanowiska

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

stanowisko ds. planowania przestrzennego

Stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym

Stanowisko ds. ochrony środowiska

Stanowisko ds. inwestycji

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2015 11:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Szarek-Mistewicz
Ilość wyświetleń: 3026
02 września 2020 13:47 (Agnieszka Rawa) - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. inwestycji.
10 sierpnia 2020 16:18 (Agnieszka Rawa) - Usunięcie stanowiska: stanowisko ds. projektów inwestycyjnych.
10 sierpnia 2020 16:16 (Agnieszka Rawa) - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. ochrony środowiska.