Aktualności (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Suchożebry podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego...

Linia Podnieśno-Krynica-Brzozów-Suchożebry-Siedlce

Od 2 września 2019 r. została uruchomiona linia komunikacyjna Poniesno-Krynica-Brzozów-Suchożebry-Siedlce wykonywana przez przwoźnika KRZYŚ-BUS. W załączeniu rozkład jazdy.

Nowa linia autobusowa MPK siedlce 10 i 17 przez Wole Suchożebrską

Od 1 września 2019 r. MPK Siedlce uruchomił nową linie autobusową numer 10 i 17. W załączeniu rozkład odjazdów na przystanku Wola Suchożebrska Wysypisko i Suchożebry Kościółół.

Informacja o przyznanych nagrodach za osiągnięte wyniki sportowe

Wójt Gminy Suchożebry, zgodnie z Uchwałą Nr V/35/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, informuje, iż nagrody za osiągnięte wyniki sportowe przyznano: 1) w kategori zawod&

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Suchożebry w 2019 roku.

Wójt Gminy Suchożebry ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie: 1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 3)...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchożebry w 2019 roku.

Wójt Gminy Suchożebry informuje, że dnia 30 sierpnia 2019 r. Zarządzeniem Nr 56/2019 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchożebry w 2019 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, nauki, edukacji, oświaty...

XI Sesja Rady Gminy Suchożebry

Przewodniczący Rady Gminy Suchożebry zawiadamia, iż działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz §7 ust. 1 i ust. 6 Statutu Gminy Suchożebry (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 11209, z 2018 poz. 86, z 2019 poz. 568), na wniosek Wójta Gminy Suchożebry zwołuje...